Omega Protocol Ultimate World First Team ของ Final Fantasy 14 ถูกลงโทษฐานโกง

Final Fantasy 14 ดำเนินการอย่างรวดเร็วกับผู้เล่นที่รักษา World First ในการจู่โจม Omega Protocol Ultimate ของเกม MMORPG การ เฉลิมฉลองของทีม Final Fantasy 14ในการรักษาความปลอดภัยของการจู่โจม Omega Protocol (Ultimate) ใหม่เสร็จสิ้นเป็นครั้งแรกของโลกนั้นไม่ยั่งยืน...